Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Guo Yun Lu, Jianping Lei, Shan Yuan Zhang
147
Authors: You Liang Chen, Jun Sun
157
Authors: Dong Wei Shu, Guo Xing Lu
163
Authors: C. Krempaszky, Horst Lippmann
169
Authors: D.H. Kim, Byung Min Kim, Chung Gil Kang
187
Authors: Zainuddin Sajuri, Yukio Miyashita, Yoshiharu Mutoh, Yasunobu Hosokai
193

Showing 21 to 30 of 192 Paper Titles