Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Yasuhide Nakayama, Viggo Tvergaard
81
Authors: Young Tae Cho, Kwang Hee Im, Jae Yeol Kim
87
Authors: C.Y. Gao, Philippe Lours, Gérard Bernhart
93
Authors: Xiang Dong Wang, Dao Yuan Xu, Zhen Bo Wang, Ai Min Deng, Wei Xuan Zhu
105
Authors: You Hwan Lee, Chong Soo Lee, T.J. Shin, Sang Moo Hwang, In Ok Shim
117
Authors: Qing Bin Li, Peiyin Lü, Li Xiang Zhang
123

Showing 11 to 20 of 192 Paper Titles