Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Yu Wang, Dai Ning Fang, Guo Wei Ma, Ai Kah Soh
325
Authors: Lee Ku Kwac, Jae Yeol Kim, Young Tae Cho
343
Authors: Heng An Wu, X.G. Ni, Xiu Xi Wang, K. Haghighi
349
Authors: Sheng Bao Wang, D.S. Dong, Z.Y. Wang, Philippe Goudeau, L.A. Li, J.W. Tong
355
Authors: Bao Hong Tian, Ping Liu, Sheng Li Han, Ke Xing Song, Qi Ming Dong, Xianjie Cao, Liye Niu
367

Showing 51 to 60 of 192 Paper Titles