Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Jian Ning Tang, A. Kiet Tieu, Zheng Yi Jiang
499
Authors: Zheng Yi Jiang, A. Kiet Tieu, Xiao Ming Zhang
505
Authors: Wei Hua Sun, A. Kiet Tieu, Zheng Yi Jiang, Hong Tao Zhu
511
Authors: Jian Zhong Xu, Hong Shuang Di, Dian Yao Gong, Xiang Hua Liu, Guo Dong Wang, Xiao Lin Zhao
517
Authors: Wei Fen Li, Bin Xu, Yi Xia Yan, Ping'an Shi, Pingyan Liu
523
Authors: You Min Huang, Tsung Chia Chen
553

Showing 81 to 90 of 192 Paper Titles