Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: You Min Huang, Tsung Chia Chen
565
Authors: Ji Ho Lim, Jin-Sung Kim, Hoon Huh, Jong Seub Kim
571
Authors: Feng Liu, Peter Wriggers, Li Juan Li
577
Authors: Byung Young Moon, Soo Young Kim, Duk Eun Kim, Seung Keon Lee
589
Authors: Jin Quan Xu, Yoshiharu Mutoh, Lie Dong Fu
607
Authors: L.J. Wang, Zheng Dong Wang, Guo Dong Wang, Xiang Hua Liu
613

Showing 91 to 100 of 192 Paper Titles