Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Hong Tao Zhang, Ying Hua Liu, Bing Ye Xu
739
Authors: Masafumi Akamatsu, Nobutada Ohno, H. Takahashi, Takashi Kawakami
763
Authors: Yeong Maw Hwang, Hua Liang Hu, Yi Chun Tang
769
Authors: Woo Jin Song, Byung Young Moon, Jeong Kim, Beom Soo Kang
775
Authors: Hao Bin Tian, Dachang Kang, Jian Ping Lin
793

Showing 121 to 130 of 192 Paper Titles