Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Jing Han Lu, Long Mao Zhao, Gui Tong Yang
859
Authors: Ju Bing Chen, She Xu Zhao, Xiang Hua Jin, Zhen Bang Kuang
865
Authors: Wun Chet Davy Cheong, W.Z. Zhuang, Liang Chi Zhang
871
Authors: Kyung Seok Song, Jae Yeol Kim, Myung Soo Ko
877
Authors: Guang Jun Yang, Xue Wen Liu, Xing Chun Huang
883
Authors: X. Ma, Matthew R. Barnett, Y.H. Kim
895
Authors: Zbigniew L. Kowalewski
913

Showing 141 to 150 of 192 Paper Titles