Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Cong Qi Fang, Xin Jian Kou, Liuguo Chen, Bing Chen, Chaoying Zhu
1041
Authors: Dong Bin Wei, Jing Tao Han, A. Kiet Tieu, Zheng Yi Jiang
1053
Authors: Fang Yuan, Fu Ming Wang, Xinnan Gao
1059
Authors: Haitao Xin, Yu Long Li, Xuanxiang Ma, Fei Xu, Wei Guo Guo
1065
Authors: Miroslav Greger, Stanislav Rusz, Milena Widomská
1083
Authors: Atsuo Hayashi, Masataka Tokuda, Tadashi Inaba, Kengo Hashimoto
1089

Showing 171 to 180 of 192 Paper Titles