Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Jozef Zrník, Pavel Strunz, V. Vrchovinsky, O. Muránsky, P. Horňak, A. Wiedenmann
925
Authors: Tetsuo Naka, Yasuhide Nakayama, Takeshi Uemori, Ryutaro Hino, Fusahito Yoshida
937
Authors: Byung Young Moon, Chun Tae Lee, Beom Soo Kang
943
Authors: Zhi Jun Han, Hong Wei Ma, Shan Yuan Zhang
961
Authors: Yan Yang, Chang Hua Lin, Hui Li, Jing Zhou
965
Authors: Jin Huang, J.M. He, J.Q. Zhang
969

Showing 151 to 160 of 192 Paper Titles