Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Sheng Bao Wang, Y.D. Cao, Xue Yong Li, Philippe Goudeau, J.W. Tong
799
Authors: Yong Jun Zhang, Jing Tao Han, Jing Liu, Lv Zhang
817
Authors: Li Xun Cai, Yu Jie Liu, Yu Ming Ye, Qin Yong Niu
823
Authors: F.L. Chen, T.X. Yu, H.C. Lai, K.Y. Poon
841
Authors: Xiaohu Yao, Xiao Qing Zhang, Long Mao Zhao, Gui Tong Yang
847
Authors: Jae Ki Sim, Kwang Hee Im, David K. Hsu, Young Tae Cho, Kil Sung Lee, In Young Yang
853

Showing 131 to 140 of 192 Paper Titles