Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Paper Title Page

Authors: Hao Bin Tian, Dachang Kang, Jian Ping Lin
793
Authors: Sheng Bao Wang, Y.D. Cao, Xue Yong Li, Philippe Goudeau, J.W. Tong
799
Authors: Yong Jun Zhang, Jing Tao Han, Jing Liu, Lv Zhang
817
Authors: Li Xun Cai, Yu Jie Liu, Yu Ming Ye, Qin Yong Niu
823
Authors: F.L. Chen, T.X. Yu, H.C. Lai, K.Y. Poon
841
Authors: Xiaohu Yao, Xiao Qing Zhang, Long Mao Zhao, Gui Tong Yang
847

Showing 131 to 140 of 193 Paper Titles