Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Hua Chun Pi, Jing Tao Han, A. Kiet Tieu, Zheng Yi Jiang
637
Authors: Yeong Maw Hwang, Ho Chen Chen, Po-Tse Hwang, Chi Yu Wu
655

Showing 101 to 110 of 192 Paper Titles