Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Wesley Vanlaere, Rudy Van Impe, Guy Lagae, Jan Belis, Peter Buffel, Matthieu De Beule
691
Authors: Hong Wang, Bing Yuan, Y.F. Zhu, F.M. Ren
697
Authors: Hong Tao Zhu, A. Kiet Tieu, Cheng Lu, Zheng Yi Jiang, Giovanni D'Alessio
709
Authors: Zheng Yi Jiang, Hong Tao Zhu, A. Kiet Tieu
715
Authors: Ying She Luo, Fei Liu, Liu Yang, Zhi Chao Wang, Yi De Liang, Ying Ming Li, Quping Chen, Peng Yuan, Liu Xi Zhang
721
Authors: P.F. Zheng, Tai Chiu Lee, Luen Chow Chan
727
Authors: Ting Fai Kong, Luen Chow Chan, Tai Chiu Lee
733

Showing 111 to 120 of 192 Paper Titles