Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Fang Hong Sun, Z.Y. Wu, Jing Wen Zhong, Ming Chen
457
Authors: Dong Jo Yang, Jae Yeol Kim, Young Tae Yoo, Kyoung Bo Ro, Jae Ho Han
463
Authors: Shan Ling Han, Zhong Qin Lin, Xiao Yang Lu
469
Authors: Long Quan Liu, Zheng Qiang Yao, Xue Ping Zhang, G.J. Yuan
481
Authors: Jung Min Lee, Byung Min Kim, Chung Gil Kang
487
Authors: Dae Cheol Ko, Jung Min Lee, Byung Min Kim, Dong Woo Joo
493

Showing 71 to 80 of 192 Paper Titles