Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Volumes 274-276

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276

Paper Title Page

Authors: Hisaki Watari, R. Paisarn, Nobuhio Koga, Ryoji Nakamura, Keith Davey, M.T. Alonso Rasgado
379
Authors: Yeong Maw Hwang, Yi Kai Lin, Jui Chang Lin
391
Authors: Seo Gou Choi, Hyun Sung Son, Young Suk Kim
397
Authors: Hoon Huh, Ji Ho Lim, Seok Bong Kim, Soo-Sik Han, Sung Ho Park
403
Authors: Cheng Lu, A. Kiet Tieu, Zheng Yi Jiang, Hong Tao Zhu, Hong Bin Ren
415
Authors: Guan Wei Luo, Ying Xiang Chang, Sheng Chuan Zhang
421

Showing 61 to 70 of 192 Paper Titles