Advances in Grinding and Abrasive Processes

Volumes 259-260

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.259-260

Paper Title Page

Authors: Ju Long Yuan, L.N. Chen, Ping Zhao, M. Chang, Tong Xing, Bing Hai Lv
195
Authors: Jian Hua Zhang, C.L. Wu, Qin He Zhang, Sheng Feng Ren, Ying Qin, Xing Ai
201
Authors: Ren Ke Kang, Xiao Guang Guo, Dong Ming Guo, Zhu Ji Jin
216
Authors: Pei Qi Ge, J.H. Cheng, Larry Wang, Z.Y. Luan, Zhen Chang Liu
221
Authors: Xipeng Xu, Yuan Li
225
Authors: Ming Chen, Fang Hong Sun, Young Min Lee, Seung Han Yang
233
Authors: B.F. Feng, Quan Fang Gai, Guang Qi Cai
244

Showing 41 to 50 of 176 Paper Titles