Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: S.Y. Yu, Shun Li, Bin Lin, Q.Y. Han
191
Authors: Ju Long Yuan, L.N. Chen, Ping Zhao, M. Chang, Tong Xing, Bing Hai Lv
195
Authors: Jian Hua Zhang, C.L. Wu, Qin He Zhang, Sheng Feng Ren, Ying Qin, Xing Ai
201
Authors: Ren Ke Kang, Xiao Guang Guo, Dong Ming Guo, Zhu Ji Jin
216
Authors: Pei Qi Ge, J.H. Cheng, Larry Wang, Z.Y. Luan, Zhen Chang Liu
221
Authors: Xi Peng Xu, Yuan Li
225
Authors: Ming Chen, Fang Hong Sun, Young Min Lee, Seung Han Yang
233

Showing 41 to 50 of 177 Paper Titles