Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: C.S. Liu, Bo Zhao, Jian Xin Zheng, Y.P. Ma
293
Authors: J.F. Chen, R.J. Zhang, Su Xia Zhang, Z.B. Xu, J.R. Shi
307
Authors: Zhen Jia Li, Guang Yu Tan, L.J. Wu, L.F. Lin, Gui Jie Liu, Yi Ming Rong
329
Authors: Ning Ding, Long Shan Wang, Guang Fu Li, F.Y. Meng, D.M. Chen
333
Authors: Wan Li Xiong, M.Z. Lu, Hsian Wei Huang, Hai Qing Mi, Yan Wu
338

Showing 61 to 70 of 177 Paper Titles