Advances in Grinding and Abrasive Processes

Volumes 259-260

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.259-260

Paper Title Page

Authors: B.C. Liu, Z.P. Zhang, Y.H. Sun
395
Authors: Long Quan Liu, Zheng Qiang Yao, G.J. Yuan
401
Authors: Qin He Zhang, Jian Hua Zhang, J.H. Cheng, C.Q. Zhang, Sheng Feng Ren
406
Authors: S.J. Hu, Zhi Xiong Zhou, T.Y. Long
411
Authors: Zhen Hai Long, X.B. Wang, Zhu Bo Liu
435
Authors: Z.P. Xue, Yan Shen Xu, Wen Tie Niu, Y.C. Li, H. Dong
441

Showing 81 to 90 of 176 Paper Titles