Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: H.X. Liu, R.D. Yang, X. Wang, B. Wu, Lan Cai
389
Authors: B.C. Liu, Z.P. Zhang, Y.H. Sun
395
Authors: Long Quan Liu, Zheng Qiang Yao, G.J. Yuan
401
Authors: Qin He Zhang, Jian Hua Zhang, J.H. Cheng, C.Q. Zhang, Sheng Feng Ren
406
Authors: S.J. Hu, Zhi Xiong Zhou, T.Y. Long
411
Authors: Zhen Hai Long, X.B. Wang, Zhu Bo Liu
435

Showing 81 to 90 of 177 Paper Titles