Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: Jing Kun Wang, Xing Ai, Jin Sheng Zhang, P. Wang
539
Authors: Qi Lin Deng, Yong Hong Zhang, Y. Wang, De Jin Hu, Jian Cheng Fang, Wen Ji Xu
557
Authors: Tong Wang, M. Kunieda
562
Authors: Wan Sheng Zhao, Y. Zhang, Zhen Long Wang, B.X. Jia, Fu Qiang Hu, Z.Y. Li
567
Authors: X.B. Zhai, Wen Ji Xu, Gui Bing Pang, Han Yun Li, Jian Jiang Zhou
572
Authors: T. Sun, Yong Da Yan, J.F. Xia, Shen Dong, Ying Chun Liang, K. Cheng
577

Showing 111 to 120 of 177 Paper Titles