Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: Z.P. Xue, Yan Shen Xu, Wen Tie Niu, Y.C. Li, H. Dong
441
Authors: Jiu Hua Xu, K.Q. Ren, Guo Sheng Geng
451
Authors: Li Zhi Gu, Ze Ming Long, D. Wang, H.J. Ding
456
Authors: X. Shen, M. Chang, Ju Long Yuan, Ping Zhao, Wen Hong Zhao, L.B. Zhang
466
Authors: Wen Xu Zhang, Cheng Zu Ren, F. Zheng, Xin Min Jin
471
Authors: W.N. Liu, L.J. Wang, S.P. Qu, X.Y. Liu
476
Authors: Xin Li Tian, Ai Bing Yu
481

Showing 91 to 100 of 177 Paper Titles