Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: Zhen Long Wang, Yu Fang, Wan Sheng Zhao, K. Cheng
592
Authors: J.M. Yang, Di Zhu, Ning Song Qu, W.N. Lei
596
Authors: Yu Quan Chen, Shen Dong, X.C. Xu, Y.C. Guan, A.A. Kossobutski
626
Authors: Y.P. Sun, S.X. Yuan, B.F. Feng, Guang Qi Cai, Jia Shun Shi, G.F. Hu
631

Showing 121 to 130 of 177 Paper Titles