Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: Xiang Zhi Meng, Jia Shun Shi, Guang Qi Cai, Ming Hu, X. Chen
734
Authors: Zhuang Qi Hu, Yi Tong Zhang, Sung Jin Song
746
Authors: Shi Ming Ji, L.B. Zhang, Y.H. Wan, Ju Long Yuan, Li Zhang, X. Zhang, S.C. Xiong, Q.H. Yang
761
Authors: Yan Wei Zhao, Z.C. Wang, Guo Xiong Zhang
772
Authors: L.N. Hao, Wen Lin Chen, G.Y. Wu, Wan Shan Wang
783

Showing 151 to 160 of 177 Paper Titles