Advances in Grinding and Abrasive Processes

Volumes 259-260

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.259-260

Paper Title Page

Authors: Chun Liang Zhang, Zhe He Yao, Zi Chen Chen
798
Authors: Liang Li, H. Chang, M. Wang, Dun Wen Zuo, Lin He
804
Authors: Wei Zhao, Ning He, K. Wu, Lin He
814
Authors: G. Liu, Ning He, Z.L. Man, Liang Li
824
Authors: Zhan Qiang Liu, Zhi Wang, Yi Wan, Z.T. Wang, Xing Ai
829
Authors: Chang Hou Lu, Shi Jin Chen, C.B. Jin
834
Authors: Song Zhang, Xing Ai, Wei Xiao Tang, Jun Zhao
839

Showing 161 to 170 of 176 Paper Titles