Advances in Grinding and Abrasive Processes

Volumes 259-260

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.259-260

Paper Title Page

Authors: Tong Xing, Ju Long Yuan, W. Li, Shi Ming Ji, L.B. Zhang, Wen Hong Zhao
644
Authors: Huan Wu Sun, Shu Cai Yang, W.H. Li
653
Authors: Fei Hu Zhang, Gui Wen Kang, Zhong Jun Qiu
662
Authors: Dong Ming Guo, Zhen Yuan Jia, T. Ji, X.J. Sheng, L.H. Jiang
677
Authors: Chun Liang Zhang, Zhe He Yao, Zi Chen Chen
682
Authors: Yan Ming Quan, D.Y. Zhang, Z.W. He
687

Showing 131 to 140 of 176 Paper Titles