Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: Jian Zhong Zhou, Y.H. Fu, H.Y. Xu, Yong Kang Zhang, Judith C. Yang, Yun Zhang
502
Authors: Dun Wen Zuo, Xiang Feng Li, F. Xu, Min Wang
507
Authors: Wen Ji Xu, Hao Wang, Jian Cheng Fang, Jian Jiang Zhou
512
Authors: Dun Wen Zuo, Sheng Li Song, Bing Kun Xiang, Min Wang
517
Authors: Y.H. Fu, Jian Zhong Zhou, Yun Xia Ye, Yong Kang Zhang, Lan Cai
522
Authors: Jian Cheng Fang, Wen Ji Xu, Zhu Ji Jin, G.J. Bi, Jian Jiang Zhou
530

Showing 101 to 110 of 177 Paper Titles