Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: Wen Tie Niu, Yan Shen Xu, Da Wei Zhang
347
Authors: Ze Yu Weng, W.D. Xie, Bo Lu, Y.W. Ye, H. Yao, X.S. He
352
Authors: S. Zhou, X.J. Pan, G.F. Hu, Guang Qi Cai, B.F. Feng
357
Authors: Yan Fei Tan, Y.H. Wang, Ai Bing Yu, Yan Shen Xu, X.Q. Yang
366
Authors: Yu Hou Wu, Ke Zhang, S.H. Li, J.P. Zhang
370
Authors: Yin Qun Hua, Yong Kang Zhang, Judith C. Yang, Rong Fa Chen, Yun Xia Ye
374
Authors: Y.Y. Zheng, S.M. Hou, Sven Odendahl, X.X. Xu
378
Authors: Jian Yun Shen, S.Y. Zheng, Juan Liu, Xi Peng Xu
383

Showing 71 to 80 of 177 Paper Titles