Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: B.F. Feng, Quan Fang Gai, Guang Qi Cai
244
Authors: Bin Lin, S.H. Chen, Hua Li Zhang, J.G. Zhang, Q.H. Yuan, W.J. Guo
249
Authors: Bin Lin, Q.H. Yuan, Hua Li Zhang, J.G. Zhang, S.H. Chen, W.J. Guo
254
Authors: Ai Bing Yu, L.J. Zhong, Jia Chen Liu, Xin Li Tian
259
Authors: Gui Cheng Wang, Chun Yan Zhang
278
Authors: Gui Jie Liu, Ya Dong Gong, Wan Shan Wang
287

Showing 51 to 60 of 177 Paper Titles