Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: Xiao Gang Jian, Ming Chen, Fang Hong Sun, Zhi Ming Zhang, H.S. Shen
91
Authors: X.Y. Liu, Xiao Liang Shi, Long Chen Duan, Fu Ling Tang
97
Authors: Feng Xie, W.L. Shen, A. Lunk
101
Authors: J.H. Li, W.F. Fan, H. Du, R.J. Zhang
127
Authors: Wen Ge Wu, Qi Xun Yu, X. Chang, Si Qin Pang
132

Showing 21 to 30 of 177 Paper Titles