Advances in Grinding and Abrasive Processes

Volumes 259-260

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.259-260

Paper Title Page

Authors: X.Y. Liu, Xiao Liang Shi, Long Chen Duan, Fu Ling Tang
97
Authors: Feng Xie, W.L. Shen, A. Lunk
101
Authors: J.H. Li, W.F. Fan, H. Du, R.J. Zhang
127
Authors: Wen Ge Wu, Qi Xun Yu, X. Chang, Si Qin Pang
132
Authors: Ying Ning Hu, Cheng Yong Wang, H.N. Ding
141

Showing 21 to 30 of 176 Paper Titles