Advances in Grinding and Abrasive Processes

Paper Title Page

Authors: K.H. Yang, Bing Suo Pan, Long Chen Duan
46
Authors: Ming Zhi Wang, Yu Cheng Zhao, Xiao Ming Zhang, Yan Hui Wang
55
Authors: Zi Qiang Zhang, Qiu Sheng Yan, Shao Bo Chen, Zhi Dan Zheng
63
Authors: Fang Hong Sun, X.G. Wang, Zhi Ming Zhang, H.S. Shen, Ming Chen
68
Authors: Yu Can Fu, Bing Xiao, Jiu Hua Xu, Hong Jun Xu
73
Authors: Y.W. Zhu, X.Q. Shen, Jing Feng Zhi, B.C. Wang, Xiang Yang Xu
78
Authors: X.M. Kuang, W.X. Zhao, X.B. Wang
82
Authors: X.G. Wang, Fang Hong Sun, Zhi Ming Zhang, H.S. Shen, Ming Chen
87

Showing 11 to 20 of 177 Paper Titles