Advances in Grinding and Abrasive Processes

Volumes 259-260

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.259-260

Paper Title Page

Authors: P. Ma, A.L. Hu, Cheng Xiang Liao, B.L. Zhang
692
Authors: Guo Feng Wang, Tai Yong Wang, Cheng Zu Ren, H.W. Li, X.B. Wang
697
Authors: Shi Ming Ji, L.B. Zhang, Li Zhang, S.C. Xiong, Y.W. Ye, G.J. Bao, Ju Long Yuan, Jian Ruan
702
Authors: Jian Ruan, Qing Feng Wang, L.B. Zhang, Ju Long Yuan, Q.H. Yang
706
Authors: Tai Yong Wang, H.W. Li, Cheng Zu Ren, Wen Jin Wang, W. Zhao
715
Authors: Zhen Yuan Jia, X.J. Sheng, Ren Ke Kang, Z.X. Xu, T. Ji
720
Authors: X.Y. Gang, Zhe He Yao, Zi Chen Chen
725
Authors: Li Zhang, Shi Ming Ji, L.B. Zhang, J.B. Shen, Ju Long Yuan
730
Authors: Xiang Zhi Meng, Jia Shun Shi, Guang Qi Cai, Ming Hu, X. Chen
734

Showing 141 to 150 of 176 Paper Titles