Machining of Natural Stone Materials

Volume 250

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.250

Paper Title Page

Authors: Jian Bing Zang, Yan Hui Wang, Xing Hong Zhang, Ming Zhi Wang, Y.Z. Zheng
78
Authors: Y.D. Li, Gu Song Li, H. Jiang, B.J. Li
89
Authors: Yan Hui Wang, Yu Cheng Zhao, Ming Zhi Wang, Jian Bing Zang
94
Authors: Hans Kurt Tönshoff, Berend Denkena, H.H. Apmann, J. Asche
103
Authors: C. Wilson, O.A. Vorono
138

Showing 11 to 20 of 44 Paper Titles