Machining of Natural Stone Materials

Paper Title Page

Authors: C. Wilson, O.A. Vorono
138
Authors: Xi Peng Xu, Hui Huang, Wei Min Zeng
155
Authors: Cheng Yong Wang, C. Rolf
171
Authors: Xin Wei, H.W. Du, Chao Yuan Wang, Y.L. Fang
181
Authors: Cheng Yong Wang, Xin Wei, Z.C. Pan, Yue Xian Song
194
Authors: Xin Wei, Cheng Yong Wang, Ha Llong Yuan, Z.H. Xie
200
Authors: Yuan Li, Hui Huang, Xi Peng Xu
209

Showing 21 to 30 of 45 Paper Titles