Bioceramics 15

Paper Title Page

Authors: Racquel Z. LeGeros, John P. LeGeros
3
Authors: Hyun Min Kim, Hideki Kaneko, Tadashi Kokubo, Toshiki Miyazaki, Takashi Nakamura
11
Authors: H. Inada, Chikara Ohtsuki, Toshiki Miyazaki, Shinichi Ogata, Masao Tanihara
15
Authors: J.S.V. Albuquerque, J.V.F. Neto, J.I.L.A. Júnior, Daniel O. de Lima, R.E.F.Q. Nogueira, Marcelo Henrique Prado da Silva
23
Authors: Akari Takeuchi, Chikara Ohtsuki, Toshiki Miyazaki, Shinichi Ogata, Masao Tanihara, H. Tanaka, Yoshiaki Furutani, Hisao Kinoshita
31

Showing 1 to 10 of 218 Paper Titles