Bioceramics 15

Paper Title Page

Authors: Masanobu Kamitakahara, R. Shineha, Kawashita Masakazu, Noboru Miyata, Tadashi Kokubo, Takashi Nakamura
155
Authors: Timo Peltola, Byung Ho Choi, Anna-Maija Haltia, M. Vehviläinen, Sami Areva, Mika Jokinen, Antti Yli-Urpo
159
Authors: Hirotaka Maeda, Toshihiro Kasuga, Masayuki Nogami, Y. Hibino, K.I. Hata, M. Ueda, Y. Ota
163
Authors: Fukue Nagata, Tatsuya Miyajima, Yoshiyuki Yokogawa
167
Authors: T. Watanabe, Seiji Ban, T. Ito, Shozo Tsuruta, Takahiro Kawai, Hiroshi Nakamura
191

Showing 31 to 40 of 218 Paper Titles