Progress in Experimental and Computational Mechanics in Engineering

Volumes 243-244

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.243-244

Paper Title Page

Authors: Masanori Kikuchi, Ryuuta Nitta, Yoshihide Kiyosawa, Xin Yue Zhang
129
Authors: Y. Dai, Zheng Zhong, Pin Tong
135
Authors: Yu Long Li, K.T. Ramesh
147
Authors: Kenji Machida, Kenji Usui, Yoshiaki Sawa, Hiroyuki Okamura
153

Showing 21 to 30 of 104 Paper Titles