Progress in Experimental and Computational Mechanics in Engineering

Paper Title Page

Authors: Kuniharu Ushijima, Dai Heng Chen, Naoto Kitte
303
Authors: Kenji Hatanaka, Jun Ji Ohgi, Fumihiro Fujiwara, Hisashi Ogawa
309
Authors: Pu Rong Jia, Gui Qiong Jiao, Nian Li, Jiawen He
315
Authors: Nu Yan, Norio Kawagoishi, Q. Chen, Qing Yuan Wang, Hironobu Nisitani, Eiji Kondo
321
Authors: Yuji Nakasone, Yoshifumi Iwasaki, Tetsu Shimizu, Soji Kasumi
327
Authors: Takayuki Fukuda, Hironobu Nisitani, T. Teranishi, Kensei Fujimura
333
Authors: Tian Hong Yang, Lian Chong Li, Leslie George Tham, Chun An Tang
351

Showing 51 to 60 of 105 Paper Titles