Progress in Experimental and Computational Mechanics in Engineering

Volumes 243-244

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.243-244

Paper Title Page

Authors: Shu Hong Wang, Chun An Tang, Wan Cheng Zhu, Kai Zhang
363
Authors: X.C. You, Zhuo Zhuang, T. Tang, Y.R. Feng, Chun Yong Huo, C.J. Zhuang
381
Authors: Keh Chih Hwang, Bai Cheng Liu, X. Qiu, Yan Huang
405
Authors: G. Zheng, Yi Qing Ni, J.M. Ko, X. Xu
415

Showing 61 to 70 of 104 Paper Titles