Progress in Experimental and Computational Mechanics in Engineering

Paper Title Page

Authors: Jianwu Cao, Yoshihisa Sakaida, Yasuo Nagano, Hiroshi Kawamoto
357
Authors: Shu Hong Wang, Chun An Tang, Wan Cheng Zhu, Kai Zhang
363
Authors: X.C. You, Zhuo Zhuang, T. Tang, Y.R. Feng, Chun Yong Huo, C.J. Zhuang
381
Authors: Keh Chih Hwang, Bai Cheng Liu, X. Qiu, Yan Huang
405

Showing 61 to 70 of 105 Paper Titles