Progress in Experimental and Computational Mechanics in Engineering

Volumes 243-244

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.243-244

Paper Title Page

Authors: Xiao-jing Zheng, Xiao-Fan Gou, You He Zhou
553
Authors: Junichi Kuki, Kazuyuki Toda, Makoto Yamamoto
565
Authors: Qin Shu He, Xiao-jing Zheng, You He Zhou
577
Authors: Haitao Xin, Xuanxiang Ma, Yu Long Li, Longan Ying
595

Showing 91 to 100 of 104 Paper Titles