Progress in Experimental and Computational Mechanics in Engineering

Paper Title Page

Authors: G. Zheng, J.F. Zhu, Yi Qing Ni, J.M. Ko
535
Authors: Xiao-jing Zheng, Xiao-Fan Gou, You He Zhou
553
Authors: Junichi Kuki, Kazuyuki Toda, Makoto Yamamoto
565
Authors: Qin Shu He, Xiao-jing Zheng, You He Zhou
577

Showing 91 to 100 of 105 Paper Titles