Progress in Experimental and Computational Mechanics in Engineering

Paper Title Page

Authors: G. Zheng, Yi Qing Ni, J.M. Ko, X. Xu
415
Authors: Xin-en Liu, Xiao-jing Zheng
451
Authors: J.K. Du, Ya Peng Shen, Xiao Geng Tian
457
Authors: Bo Wang, Gui Qiong Jiao, Liang Tao, Wen Ge Pan
463

Showing 71 to 80 of 105 Paper Titles