Progress in Experimental and Computational Mechanics in Engineering

Volumes 243-244

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.243-244

Paper Title Page

Authors: Xin-en Liu, Xiao-jing Zheng
451
Authors: J.K. Du, Ya Peng Shen, Xiao Geng Tian
457
Authors: Bo Wang, Gui Qiong Jiao, Liang Tao, Wen Ge Pan
463

Showing 71 to 80 of 104 Paper Titles