Progress in Experimental and Computational Mechanics in Engineering

Paper Title Page

Authors: M. Thiriet, S. Naili, C. Ribreau
243
Authors: L. Ma, P.W. Lam, M.T. Kokaly, J.H. Jackson, Albert S. Kobayshi
261
Authors: Lin Gao, Keijiro Nakasa, Masahiko Kato, Hidetaka Nishida
267
Authors: P. Lin, R.H.C. Wong, Yu Fang Fu, Chun An Tang, W.Y. Zhou
273
Authors: Wan Cheng Zhu, Shao Hong Wang, Chun An Tang
279
Authors: Akihide Saimoto, Yoshio Imai, Toshiyuki Hashida, Hironobu Nisitani
285
Authors: Norio Hasebe, Xian Feng Wang, Masao Kondo
291

Showing 41 to 50 of 105 Paper Titles