Progress in Experimental and Computational Mechanics in Engineering

Paper Title Page

Authors: Ya Zhi Li, Kai Da Zhang, Bo Ping Zhang
63
Authors: Tetsuji Kato, Kazuro Kageyama, Isao Kimpara, Isamu Ohsawa, Makoto Kanai, Satoshi Abe, Yasuhisa Masuda
69
Authors: Hiroomi Homma, Fergyanto E. Gunawan, Motoharu Yamauchi, Fenny Tri Kurniawati
81
Authors: Ning Liu, Guan Chang Jin, Xue Feng Yao, Gui Tao Li
87
Authors: Akira Shimamoto, Taku Shimomura, Jeong Hun Nam
99
Authors: Shihui Duan, Feng Shan Wang, Jia Ming Feng
105

Showing 11 to 20 of 105 Paper Titles