Advances in Abrasive Technology V

Paper Title Page

Authors: Cheng Yong Wang, Zhe Qin, Xin Wei, Yun Xia Wu
111
Authors: Tsunemoto Kuriyagawa, Nobuhito Yoshihara, Masaru Saeki, Katsuo Syoji
125
Authors: Tsunemoto Kuriyagawa, K. Nishihara, Shinya Suzuki, Yin Biao Guo, Katsuo Syoji
137
Authors: Wei Min Lin, Hitoshi Ohmori, Yutaka Yamagata, Sei Moriyasu
143
Authors: Anurag Sharma, Shoji Mishiro, Kiyoshi Suzuki, Tomoyasu Imai, Tetsutaro Uematsu, Manabu Iwai
147
Authors: Y. Watanabe, Sei Moriyasu, Kazutoshi Katahira, Wei Min Lin, Hitoshi Ohmori, Akitake Makinouchi, Hirofumi Tashiro
153
Authors: Y. Gao, S. Tse, W. Li, S. Chan, Z. Tao
163

Showing 21 to 30 of 70 Paper Titles