Advances in Abrasive Technology V

Volumes 238-239

doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.238-239

Paper Title Page

Authors: R. Cai, W.B. Rowe, Michael N. Morgan
295
Authors: R. Cai, W.B. Rowe, Michael N. Morgan, B. Mills
301
Authors: T. Kato, Hitoshi Ohmori, Kazutoshi Katahira, Nobuhide Itoh, N. Mituishi, A. Nemoto
307
Authors: Nobuhide Itoh, Hitoshi Ohmori, N. Mituishi, Wei Min Lin, A. Nemoto
315
Authors: Shigeki Okuyama, Kenya Yamashita, Takayuki Kitajima, Akinori Yui, Shinsaku Hanasaki
321
Authors: Junichi Tamaki, Akihiko Kubo, Ji Wang Yan, K. Narita
327
Authors: S. Ebbrell, W.B. Rowe, Michael N. Morgan
333
Authors: Hiroshi Sugimori, Toshiji Kurobe, Yoshinori Yamada
341
Authors: Toshiji Kurobe, Yoshinori Yamada, Hiroshi Sugimori
345
Authors: Shoji Mishiro, Hu Bin Qun, Tomoyasu Imai, Anurag Sharma, Kiyoshi Suzuki, Tetsutaro Uematsu, Manabu Iwai
349

Showing 51 to 60 of 69 Paper Titles