Advances in Abrasive Technology V

Paper Title Page

Authors: Junji Watanabe, Makoto Fujimoto, Yasumichi Matsumoto, Noritaka Kuroda, Osamu Eryu
175
Authors: Kiyoshi Suzuki, Hu Bin Qun, Shoji Mishiro, Katsutoshi Tanaka, Tomoyasu Imai, Anurag Sharma, Tetsutaro Uematsu, Manabu Iwai
183
Authors: Haruhisa Sakamoto, Shinji Shimizu, Kiyoshi Suzuki, Tetsutaro Uematsu, Atsuo Shimotokube
189
Authors: Shigetoshi Ohmori, Masayoshi Tateno, Kunio Kokubo
195
Authors: Shinichi Ninomiya, Shin-Ichi Tooe, Kiyoshi Suzuki, Tetsutaro Uematsu
205
Authors: Hwa Soo Lee, S. Sasaki, T. Yamada, K. Mizukawa, Y. Ono
213
Authors: Jum Yong Park, Dae Hong Eom, Sang Ho Lee, Beom-Young Myung, Sang Ick Lee, Jin Goo Park
223

Showing 31 to 40 of 70 Paper Titles