Paper Title:
Piezoelectric Properties of Grain Oriented Nb- or V-Doped Bi4Ti3O12 Ceramics
  Abstract

  Info
Periodical
Edited by
T. Kimura, T. Takenaka, S. Fujitsu and K. Shinozaki
Pages
7-10
DOI
10.4028/www.scientific.net/KEM.248.7
Citation
H. Nagata, Y. Fujita, H. Enosawa, T. Takenaka, "Piezoelectric Properties of Grain Oriented Nb- or V-Doped Bi4Ti3O12 Ceramics", Key Engineering Materials, Vol. 248, pp. 7-10, 2003
Online since
August 2003
Export
Price
$35.00
Share

In order to see related information, you need to Login.

In order to see related information, you need to Login.

Authors: Kenichi Kakimoto, Izumi Masuda, Hitoshi Ohsato
7
Authors: Hiroaki Takeda, C. Fujioka, Soichiro Okamura, Tadashi Shiosaki
1169
Authors: Zhi Wu Chen, Zhen Ya Lu
Abstract:A lead-free piezoelectric ceramic ternary system based on (Bi0.5Na0.5)TiO3 (BNT)-(Bi0.5 K0.5)TiO3(BKT)-BaTiO3(BT) near the morphotropic...
54
Authors: Qiang Chen, De Jun Lan, Yi Chen, Du Min Lin, Xi Yue, Ding Quan Xiao, Jian Guo Zhu
Abstract:Lead-free piezoelectric ceramics lithium sodium potassium niobate (LixNayK1-x-y)NbO3 (LNKN100x/100y) have been synthesized by a conventional...
199
Authors: Rong Xia Huang, Yu Zhen Zhao, Yong Jie Zhao, Rong Zheng Liu, He Ping Zhou
Abstract:Lead-free K0.5Na0.5NbO3-xwt% (0.4ZnO-0.6B2O3) ceramics were synthesized by...
315