Towards Innovation in Superplasticity II

Paper Title Page

Authors: T. Hirata, Toshiji Mukai, Noriko Saito, Masahide Kohzu, S. Tanabe, Kenji Higashi
333
Authors: Yoshihito Kawamura, Tomonori Nakamura, Ki Buem Kim
349
Authors: Tadakatsu Ohkubo, T. Hiroshima, Shouichi Ochiai, Y. Hirotsu, Wataru Fujitani, Yukichi Umakoshi, Ki Buem Kim
361
Authors: Hideo Nakajima, K. Nonaka, T. Kojima, T. Zhang, Ki Buem Kim
367
Authors: Yoshihito Kawamura, Ki Buem Kim
373
Authors: Tomonori Nakamura, Yoshihito Kawamura, Ki Buem Kim
379

Showing 51 to 60 of 127 Paper Titles