Towards Innovation in Superplasticity II

Volumes 304-306

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.304-306

Paper Title Page

Authors: Norio Furushiro, Wataru Fujitani, K. Oda, Yukichi Umakoshi
483
Authors: Tohru Suzuki, Yoshio Sakka, K. Nakano, Keijiro Hiraga
489
Authors: Yutaka Shinoda, T. Nagano, Hui Gu, Fumihiro Wakai
495
Authors: Sotomi Ishihara, Fritz Aldinger, Fumihiro Wakai
501
Authors: T. Nagano, Hui Gu, Yutaka Shinoda, G.D. Zhan, Mamoru Mitomo, Fumihiro Wakai
507
Authors: Hitoshi Ito, K. Lucas, Koji Takagi, Kazuhiro Morino, I. Nakamoto
513
Authors: Yuichi Ikuhara, Yasuyoshi Nagai, T. Yamamoto, Taketo Sakuma
525
Authors: Kazutaka Sasaki, Yuichi Ikuhara, Taketo Sakuma
531
Authors: A. Foucault, Y. Takigawa, Yuichi Ikuhara, Taketo Sakuma
537

Showing 71 to 80 of 126 Paper Titles