Superplasticity in Advanced Materials - ICSAM-2000

Volumes 357-359

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.357-359

Paper Title Page

Authors: Manabu Nakano, Junpei Mimurada, Kazutaka Sasaki, Yuichi Ikuhara, Taketo Sakuma
141
Authors: H. Watanabe, H. Tsutsui, Toshiji Mukai, Masahide Kohzu, Kenji Higashi
147
Authors: Hajime Iwasaki, Takasuke Mori, Mamoru Mabuchi, Tsutomu Tagata, Kenji Higashi
153
Authors: Yoshimasa Takayama, S. Sasaki, Hajime Kato, Hideo Watanabe, Akio Niikura, Yoichiro Bekki
165
Authors: Won Kyu Bang, Tae Kwon Ha, Young Won Chang
171
Authors: Naoki Kondo, Tatsuki Ohji, Yoshikazu Suzuki
183
Authors: Koji Morita, Keijiro Hiraga, Yoshio Sakka
187
Authors: Keijiro Hiraga, K. Nakano, Tohru Suzuki, Yoshio Sakka
193

Showing 21 to 30 of 91 Paper Titles