Superplasticity in Advanced Materials - ICSAM-2000

Volumes 357-359

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.357-359

Paper Title Page

Authors: B.Y. Lou, T.D. Wang, J.C. Huang, Terence G. Langdon
545
Authors: Juan Daniel Muñoz-Andrade, A. Mendoza-Allende, Gabriel Torres-Villaseñor, J.A. Montemayor-Aldrete
551
Authors: Yoshinobu Motohashi, S. Sanada, Takaaki Sakuma
559
Authors: N. Suzuki, Masahide Kohzu, S. Tanabe, Kenji Higashi
565
Authors: H. Ogawa, N. Sawaguchi, Fumihiro Wakai
571
Authors: C. Shet, Hua Long Li, Names Chandra
577
Authors: A. El-Morsy, N. Akkus, Kenichi Manabe, H. Nishimura
587
Authors: John D. Watts, Xianglei Chen, Anthony Belvin, Z. Chen, Names Chandra
599
Authors: Han Liang Zhu, Zhi Qiang Li, Chunxiao Wang
607

Showing 81 to 90 of 91 Paper Titles