EMMA-2000

Paper Title Page

Authors: K.W. Kim, Y.V. Kudryavtsev, J.Y. Rhee, Y.P. Lee
597
Authors: M. Auslender, E. Rozenberg, G. Gorodetsky
601
Authors: V.G. Prokhorov, Y.P. Lee, K.W. Kim, G.G. Kaminsky, V.M. Ishchuk, I.N. Chukanova
605
Authors: Y.P. Lee, V.G. Prokhorov, K.W. Kim, J.Y. Rhee, G.G. Kaminsky, V.F. Flis
609
Authors: A.N. Pogorily, A.I. Tovstolytkin, A.Ya. Vovk, G.V. Bondarkova, V.I. Silantiev, S.V. Cherepov, A.G. Belous, O.Z. Yanchevski
621
Authors: I. Medvedeva, Z. Arnold, O. Prokhnenko, A. Kuchin, J. Kamarád
625
Authors: E. Burzo, A. Mincic, J. Voiron
629
Authors: I.S. Dubenko, I.Yu. Gaidukova, Kanryu Inoue, Ashot S. Markosyan, V.E. Rodimin
633

Showing 141 to 150 of 195 Paper Titles