Paper Title:
Mechanical Properties of Ti-Base Shape Memory Alloys
  Abstract

  Info
Periodical
Materials Science Forum (Volumes 426-432)
Main Theme
Edited by
T. Candra, Jose Maria Torralba and T. Sakai
Pages
3121-3126
DOI
10.4028/www.scientific.net/MSF.426-432.3121
Citation
H. Hosoda, Y. Fukui, T. Inamura, K. Wakashima, S. Miyazaki, K. Inoue, "Mechanical Properties of Ti-Base Shape Memory Alloys", Materials Science Forum, Vols. 426-432, pp. 3121-3126, 2003
Online since
August 2003
Export
Price
$35.00
Share

In order to see related information, you need to Login.

In order to see related information, you need to Login.

Authors: Masahiko Ikeda, S. Komatsu, Yuichiro Nakamura, Y. Kobayashi
Abstract:Using Ti-40mass%Ta-0, -4, -8 and -12mass%Sn alloys, the effect of Sn addition on phase constitution in the solution treated and quenched...
1273
Authors: Zhen Tao Yu, Gui Wang, Xi Qun Ma, Matthew S. Dargusch, Jian Ye Han, Sen Yu
Abstract:The effects of alloy chemistry and heat treatment on the microstructure and mechanical properties of Ti-Nb-Zr-Mo-Sn near  type titanium...
303
Authors: Yuichi Nakahira, Tomonari Inamura, Hiroyasu Kanetaka, Shuichi Miyazaki, Hideki Hosoda
Abstract:Effect of nitrogen (N) addition on mechanical properties of Ti-Cr-Sn alloy was investigated in this study. Ti-7mol%Cr-3mol%Sn was selected...
2126
Authors: Hao Liang, Fu Sheng Pan, Yong Mei Chen, Ji Jun Yang, Jing Feng Wang, Bo Liu
Metal alloy Materials
Abstract:The tensile properties at strain rates of 0.001/s, 0.1/s and 0.6/s for Mg-3Al1-Zn-2Y, Mg-3Al-2Zn-2Y and Mg-3Al-6Zn-2Y were researched, which...
1671
Authors: Dai Dong Zhang, Xiao Ru Zhang, Xiu Qin Ge, Da Qing Fang, Xue Hua Yu
Chapter 2: Modeling, Analysis and Simulation of Manufacturing Processes
Abstract:The effect of low content of Ca (0.9 or less)on the microstructure and mechanical properties of AZ63 alloys were studied in this paper. The...
579